Xem Thẻ

tiểu thủ công nghiệp

Cho vay tiểu thủ công nghiệp

Nhu cầu vay của kinh tế cá thể tiểu thủ công nghiệp cũng rất đa dạng gần giống như của các doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng giống như tiểu thương việc lên kế hoạch, thưc hiện ghi chép, hạch toán, kế toán không được tổ chức chuyên nghiệp vì vậy…