Xem Thẻ

Lợi ích sản phẩm thấu chi tín chấp BIDV

Lợi ích sản phẩm thấu chi tín chấp BIDV

Khách hàng có nhu cầu vay vốn cùng sản phẩm thấu chi tín chấp BIDV mà không cần có tài sản bảo đảm, không phải trả phí khi tất toán khoản vay trước hạn, không cần đóng thêm phí duy trì tài khoản thấu chi và không cần phải đến ngân hàng mỗi…