Xem Thẻ

gà chết” nếu đứng tên thay người khác vay tín chấp