Xem Thẻ

Danh mục phí vay tín chấp ANZ

Danh mục phí vay tín chấp ANZ

Danh mục phí vay tín chấp ANZ bao gồm: Phí thanh toán trước hạn, Phí xử lý giao dịch, Phí thanh toán trễ hạn, Phí thanh toán trước hạn và Phí tăng hạn mức Vay tiêu dùng, cụ thể như sau: Phí thanh toán trước hạn: 5% giá trị trả trước…