Hình thức cho vay tiền theo thời hạn cho vay

0

Thời hạn cho vay là khoảng thời gian tính từ khi khách hàng nhận vốn vay cho đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Theo đó thì cho vay có thể chia làm thành hai loại:

 Cho vay ngắn hạn

Là các khoản cho vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng. Hơn một nửa số khoản vay thương mại của ngân hàng được thực hiện dưới hình thức cho vay ngắn hạn.

Hầu hết những khoản cho vay là nhằm hỗ trợ cho việc tăng dự trữ hàng hoá, dịch vụ cho nguời vay hoạt động theo mùa.

Khoản vay này được hoàn trả khi hàng tồn kho của người vay được bán và các khoản thu của nó được thu hồi; lãi suất chỉ được tính trên số vốn vay thực

 Cho vay trung và dài hạn

Là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng đối với cho vay trung hạn và từ 60 tháng trở lên đối với cho vay dài hạn. Trong một khoảng thời gian dài, các ngân hàng thương mại không cho vay dài hạn, thậm chí cũng không cho vay trung hạn, bởi vì thiếu các công cụ để quản lý rủi ro nảy sinh từ các hình thức cho vay trên, nhất là thiếu nguồn vốn lâu dài và khó huy động vốn.

Nhưng sau này để đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất, các ngân hàng phải dần chú ý đến phần thị trường cho vay trung, dài hạn và thay đổi phương thức của họ phù hợp với bối cảnh mới, đặc trưng bởi sự khuyến khích của chính quyền cũng như sự phức tạp hoá của thị trường tiền tệ hoặc tác động của sự rối loạn gắn chặt với thói quen.

Cho vay trung và dài hạn thưòng dùng để tài trợ cho việc mua tài sản cố định hoặc mở rộng sản xuất với quy mô lớn, cấp tài chính cho việc thay đổi về công tác kiểm soát công ty hoặc mua lại khoản vay tín dụng tuần hoàn.

Hình thức cho vay tiền theo thời hạn cho vay
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.