Xác nhận của khách hàng khi viết đơn vay mượn tiền online

0

Hầu hết khi vay mượn tiền online, khách hàng đều nhận được những mẫu đơn vay mượn tiền online, trước khi ký kết hợp đồng, vui lòng đọc đầy đủ các thông tin về xác nhận vay tiền, ví dụ một số nội dung như sau:

Tôi xác nhận đã được Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến đơn yêu cầu cấp tín dụng này trước ký kết.

Tôi đã đọc và hiểu rõ các nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình theo các điều khoản và điều kiện có liên quan được quy định trong các tài liệu nói trên và tôi chấp nhận rằng các điều khoản và điều kiện này cũng như biểu phí có thể được sửa đổi theo từng thời điểm.

Tôi hiểu và đồng ý rằng khoản vay tối đa của tôi sẽ được tính toán dựa trên thu nhập hàng tháng của tôi được thể hiện trên các tài liệu chứng minh thu nhập và sẽ phụ thuộc vào tổng hạn mức tín dụng tối đa của tôi cho những khoản vay không có bảo đảm.

Bất kể quy định nói trên, khoản vay tối đa sẽ do Ngân Hàng, theo quyền quyết định của mình, xác định. Tôi cũng đồng ý tôi sẽ được xem như là đã chấp nhận khoản vay và thời hạn vay khi mà khoản vay được chấp thuận và ghi có vào tài khoản An Lợi/ Vãng Lai của tôi tại Ngân Hàng.

Nếu sau ngày ký Đơn Yêu Cầu Cấp Tín Dụng này mà tôi có mối liên quan, thì tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng biết bằng văn bản, theo mẫu do Ngân Hàng cung cấp khi tôi có yêu cầu.

Tôi sẽ cung cấp thêm cho Ngân Hàng những tài liệu hỗ trợ cho thư xác nhận này theo yêu cầu của Ngân Hàng.

Tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Ngân Hàng khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin nêu trên.

Tôi xác nhận rằng, cho đến khi Tôi thông báo cho Ngân Hàng các thay đổi đó, Ngân Hàng có thể dựa vào các thông tin đã được Tôi cung cấp trước đây cho Ngân Hàng.

Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng Tài Khoản cho mục đích đã nêu và Ngân hàng có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tôi/chúng tôi nếu Ngân Hàng nhận thấy Tài Khoản của tôi/chúng tôi đã được sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích khác so với mục đích đã nêu hoặc mục đích không được phép thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi xác nhận rằng chữ ký dưới đây của tôi là chữ ký mẫu mà Ngân Hàng sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do tôi gửi đến Ngân Hàng.

Trên đây là một trong những điều khoản điển hình nhất, tùy theo từng tổ chức tín dụng, ngân hàng mà có những quy định chung khác nhau.

Xác nhận của khách hàng khi viết đơn vay mượn tiền online
Đánh Giá Bái Viết

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.