Phương án vay vốn và trả nợ áp dụng cho Hộ kinh doanh

0

Đối với các hộ kinh doanh, khi vay tiền tại một số ngân hàng và tổ chức tín dụng đòi hỏi yêu cầu phải có phương án vay vốn và trả nợ, chính vì vậy chúng tôi cập nhật tại đây để quý khách hàng tham khảo

PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ

(Áp dụng cho Hộ kinh doanh)

Kính gửi:

 1. Thông tin chung
 2. Thông tin về Hộ kinh doanh
Tên hộ KD 
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Điện thoại: …………………….                    Fax :     …………………………….
E-mail:………………………………………….website :…………………………..
Đăng ký kinh doanh số: ………………….  do ……………. cấp ngày ………………..
Ngành nghề kinh doanh:
Vốn kinh doanh: ………………………………………. VND
Đại diện hộ kinh doanh:

 

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

NămĐịa điểm kinh doanhNgành nghề KDDoanh thuLợi nhuận
     
     

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh

 1. Cơ sở hoạt động

– Địa chỉ cửa hàng, nhà xưởng, nhà kho:                                                                                     

 1. Mô hình tổ chức

– Tổng số nhân lực, phân công công việc (theo nhóm, theo đầu việc…)

 1. Sản phẩm, dịch vụ

– Sản phẩm, dịch vụ chính của Hộ kinh doanh………..

– Các (nhóm) sản phẩm, dịch vụ; sản lượng tiêu thụ và tỷ trọng của từng (nhóm) sản phẩm, dịch vụ tính theo doanh thu năm gần nhất:

Tên/nhóm sản phẩm, dịch vụTỷ trọngTên/nhóm sản phẩm, dịch vụTỷ trọng
 % %
 % %
 % %

– Hình thức tiêu thụ:                                                                                                                    

– Địa bàn tiêu thụ:                                                                                                                        

– Hình thức thanh toán:                                                                                                                

– Thời hạn thanh toán:                                                                                                                  

 1. Tình hình cung cấp nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào

– Các loại nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào; mức độ sử dụng từng loại; nguồn cung cấp:

Tên hàng hoá, nguyên vật liệu đầu vào

(nguyên vật liệu chính, sử dụng nhiều được liệt kê trước)

Số lượng sử dụng bình quânNhập khẩuTrong nước
  %%
  %%
  %%

– Hình thức thanh toán:…………..

– Thời hạn thanh toán:                                                                                                                  

 1. Năng lực sản xuất kinh doanh, hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh

– Số lượng lao động:………… người; trong đó công nhân trực tiếp sản xuất:………… người

– Số ca sản xuất:………… ca/ngày; thời gian mỗi ca:                                                                     

– Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chủ yếu trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh (nếu có):

Tên/loại máy móc thiết bị, phương tiện vận tải

(Chỉ liệt kê những loại chính, có giá trị)

Số lượngGhi chú

(Công suất, giá trị,…)

   
   
   

– Năng lực sản xuất tối đa:                                                                                                           

 1. Hiệu quả sản xuất, kinh doanh hiện tại
Chỉ tiêuNăm T-1Năm T
Tổng Doanh thu  
Tổng chi phí, bao gồm:  
– Chi phí NVL chính, hàng hóa đầu vào  
– Chi phí nhân công  
– Chi phí nhiên liệu (xăng dầu, điện, nước,…)  
– Chi phí phụ liệu  
– Chi phí vận chuyển, thuê kho bãi, cửa hàng…  
– Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc  
– Chi phí khác  
– Thuế  
Lợi nhuận  
Chi phí gia đình  
Thu nhập  

 

III. PHƯƠNG ÁN VAY VỐN (KH vay theo hình thức nào áp dụng phương án đó)

 1. Vay theo món
Tổng nhu cầu vốn 
Vốn tự có 
Vốn đề nghị vay ngân hàng 
Mục đích vay 
Thời hạn vay 
Lãi suất 

                       

Tổng Doanh thu của phương án 
Tổng chi phí, bao gồm: 
– Chi phí NVL chính, hàng hóa đầu vào 
– Chi phí nhân công 
– Chi phí nhiên liệu (xăng dầu, điện, nước,…) 
– Chi phí phụ liệu 
– Chi phí vận chuyển, thuê kho bãi, cửa hàng… 
– Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy móc 
– Lãi vay ngân hàng 
– Chi phí khác 
– Thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
 1. Vay theo hạn mức

2.1. Kế hoạch kinh doanh năm tới

Chỉ tiêuDự kiến (đồng)
Doanh thu 
Giá vốn hàng bán (giá mua) 
Chi phí bán hàng, quản lý, Khấu hao TSCĐ 
Chi lãi vay 
Chi phí khác (thuế, điện nước, nhân công) 
Lợi nhuận trước thuế 

2.2. Nhu cầu vốn lưu động:

Chỉ tiêuDự kiến (đồng)
Nhu cầu vốn lưu động: 
–          Dự trữ tiền mặt bình quân: 
–          Tồn kho (NVL, thành phẩm) bình quân: 
–          Công nợ phải thu bình quân 
–          Tài sản lưu động khác 
Được tài trợ bởi: 
–          Chiếm dụng người bán (nợ phải trả người bán) 
–          Vốn tự có 
–          Huy động khác (cụ thể…) 
–          Nhu cầu vay vốn ngân hàng: 

 

2.3. Đề xuất của Hộ kinh doanh

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong 12 tháng tới nêu trên, Chúng tôi đề nghị BAOVIET BANK (Chi nhánh/Sở Giao dịch/Phòng giao dịch)……….. cấp hạn mức tín dụng cụ thể như sau:

 • Hạn mức vay ngắn hạn: …………………đồng.
 • Thời hạn hạn mức: ……… tháng.
 • Lãi suất: Theo quy định của BAOVIET BANK tại từng thời điểm giải ngân.
 • Mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Phương thức giải ngân: Đề nghị giải ngân theo từng phương án kinh doanh cụ thể.
 1. Vay đầu tư máy móc thiết bị, tài sản cố định

– Nội dung đầu tư:                                                                                                                       

– Tổng vốn đầu tư:                                                                                                         Trong đó:

+ Vốn tự có của Hộ KD:                                              Vốn tài trợ từ nguồn khác:               

+ Vốn đề nghị vay Ngân hàng:                                                           Thời hạn vay:             

– Cam kết xuất trình chứng từ giải ngân:                                                                                     

– Hình thức giải ngân:                                                                                                                  

– Hiệu quả dự kiến:                                                                                                                      

3.1. Kế hoạch trả nợ

– Kế hoạch trả lãi:                                                        Kế hoạch trả vốn:                                     

– Nguồn trả lãi:                                                                                                                             

– Nguồn trả vốn:                                                                                                                           

– Nguồn trả nợ dự phòng (nếu có):                                                                                              

 

 1. TÀI SẢN BẢO ĐẢM TIỀN VAY

– Hình thức bảo đảm (thế chấp, cầm cố):                                                                                    

– Mô tả tài sản bảo đảm:                                                                                                               

– Giá trị tài sản theo giá thị trường:………………………………………………………………………………….

– Chủ sở hữu:                                                                                                                               

– Mối quan hệ giữa chủ sở hữu và bên vay:                                                                                 

Chúng tôi cam kết rằng: Các thông tin kê khai trên là trung thực, phương án vay vốn khả thi và chúng tôi có đủ khả năng để trả nợ Ngân hàng đúng hạn.

  ………….ngày………tháng……..năm………

      Bên thế chấp tài sản (nếu có)                                                                Bên vay

             (ký tên, ghi rõ họ tên)                                                             (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Tải về file: Phương án vay vốn và trả nợ áp dụng cho Hộ kinh doanh

Phương án vay vốn và trả nợ áp dụng cho Hộ kinh doanh
51 vote

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.