Mẫu giấy đề nghị vay vốn dành cho khách hàng cá nhân

0

Mẫu giấy đề nghị vay vốn dành cho khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng, trong một số trường hợp, biểu mẫu này phải áp dụng của chính những tổ chức cho vay vốn. Tuy nhiên chúng tôi cập nhật để khách hàng tham khảo.

Sau đây là nội dung biểu mẫu:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Kính gửi:

Tôi/chúng tôi là:     

 • Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………
 • CMND số……………………do……………………….………cấp ngày……/……/……….
 • Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………….
 • Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………..
 • Điện thoại nhà riêng: ………………………………… Điện thoại di động: ………………………………….

Đề nghị Ngân hàng/……….. cho tôi/chúng tôi vay vốn với các nội dung như sau:

 1. Số tiền vay: ………………………..(Bằng chữ:……………………………………………………………………… )
 2. Mục đích sử dụng tiền vay: …………………………………………………………………………………………..
 3. Thời hạn vay:…………………………………………………………………………………………………………………
 4. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là:………………………………………………………………………………..
 5. Thông tin về tính khả thi, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, tính khả thi của hoạt động đời sống liên quan đến mục đích sử dụng vốn: ……………………………………………..
  • Các nguồn thu dự kiến dùng để trả nợ: ……………………………………………………………………
  • Lợi ích từ việc thực hiện các hoạt động sử dụng vốn vay: ……………………………………….

Chúng tôi xin cam đoan:

 1. Tất cả các hồ sơ, thông tin, tài liệu mà chúng tôi cung cấp cho Ngân hàng là đúng sự thật.
 2. Sử dụng vốn đúng mục đích và tự chịu trách nhiệm nếu sử dụng vốn sai mục đích.
 3. Sử dụng mọi tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của mình để thanh toán nợ gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính khác cho Bên Ngân hàng đầy đủ, đúng hạn. Đến hạn trả nợ mà chúng tôi không trả được nợ, Ngân hàng có toàn quyền xử lý tài sản bảo đảm và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khác để thu hồi nợ vay.
 4. Chấp hành nghiêm túc các quy định, yêu cầu của Bên Ngân hàng về vay vốn, bảo đảm tiền vay trong suốt quá trình vay vốn; thực hiện đúng các nghĩa vụ đã thỏa thuận với Bên Ngân hàng.

Nếu vi phạm các cam kết trên, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………………, ngày…….tháng…..năm………

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải về file Mẫu Giấy đề nghị vay vốn

Mẫu giấy đề nghị vay vốn dành cho khách hàng cá nhân
3.52 votes

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.