Mẫu đơn xin xác nhận thường trú tại địa phương

0

Trong một số trường hợp, các tổ chức tín dụng thường yêu cầu khách hàng phải có xác nhận thường trú tại địa phương để tiến hành giải ngân số tiền đã vay mượn, chính vì vậy chúng tôi cập nhật tại đây để quý khách hàng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THƯỜNG TRÚ

TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: …………………………………………….

Tôi tên là (1)          :………………………………………………………. Giới tính……………………………..

Ngày sinh               :……………………………………………………………………………………………………..

CMND số                :……………………………… Cấp ngày ……………………….   Tại……………………

Nơi thường trú (2) :……………………………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú (2)       :……………………………………………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Qúy ……………………………………………………………………… xác nhận tôi đang ở tại địa chỉ thường trú nêu trên từ ………………………..đến nay.

Lý do xác nhận      :……………………………………………………………………………………………………..

 

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

 

Ngày        tháng         năm 20

Người làm đơn

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN(3):

Xác nhận anh (chị) ………………………………………………… sinh ngày …….. tháng ……… năm …….. có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………… từ ngày ……… tháng ……… năm ……. đến ngày ….. tháng ….. năm ……..

……………….., ngày ……. tháng ……. năm ……….
Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Viết chữ in hoa

(2) Ghi rõ: Số nhà, đường phố, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)

(3) Công an phường/xã/thị trấn xác nhận cho công dân đang ở Việt Nam hoặc đã ở nước ngoài nhưng chưa cắt hộ khẩu

Quý khách có thể tải về tại đây Đơn xin xác nhận thường trú tại địa phương

Mẫu đơn xin xác nhận thường trú tại địa phương
3.88 votes

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.