Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn của Agribank

1

Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn của Agribank dành cho hộ gia đình, cá nhân, vay vốn không phải bảo đảm bằng tài sản theo quy định của Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

(Dành cho hộ gia đình, cá nhân, vay vốn không phải bảo đảm bằng tài sản theo quy định của Chính phủ)

Kính gửi: Agribank Chi nhánh……………………………………………………………

Họ và tên cá nhân/chủ hộ/người đại diện: …………………………. Nơi cấp: ……………………………….

Số CMND: …………………………………… ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: …………………….

Giấy uỷ quyền (nếu có) ngày……… tháng  ……. năm ………………………………………………………….

Hiện cư trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Phương án vay vốn như sau:

– Tổng nhu cầu vay vốn: ……………………. đồng.

– Vốn tự có tham gia: ……………….. đồng, Tỷ lệ vốn tự có/ tổng nhu cầu vốn:……………………..%

– Vốn đề nghị vay Agribank: ………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………….)

+ Mục đích vay vốn: …………………………………………………………………………………………..

+ Thời hạn vay vốn: ………………………. tháng. Định kỳ trả gốc: ………………………………..

+ Lãi suất: …………………………………….%năm. Định kỳ trả lãi: ………………………………….

Chúng tôi/tôi có điện tích đất: …….. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: …………… cấp ngày ……………. tháng ………… năm …………. hoặc theo giấy xác nhận ngày …….. tháng ….. năm ………. của UBND……….

Chúng tôi cam kết:

  • Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi và phí (nếu có) cho Agribank chi nhánh ………………………….. đúng hạn.
  • Nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Agribank chi nhánh ………………….. trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được cấp;
  • Cung cấp thông tin cho Agribank chi nhánh ………………. đúng sự thật và chịu trách nhiệm với những nội dung đã cung cấp.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG)

Hộ Ông (Bà) ……………………………………………

hiện đang cư trú tại địa phương; những nội dung đã kê khai về quyền sử dụng đất, nhu cầu vay vốn là đúng sự thật

………………….., ngày ……… tháng ………. năm……..

T/M UBND xã (phường)

(Ký tên, đóng dấu)

 

…………….., ngày ……. tháng …… năm……

Cá nhân/Người đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tải về file giay-de-nghi-kiem-phuong-an-vay-von-cua-agribank

Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn của Agribank
51 vote
1 bình luận
  1. Thạch Ngọc Tâm nói

    Vốn đề nghị vay Agribank là vốn sẽ đc vay hay vốn mn vay

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.